ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

ΙΔΡΥΣΙΣ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

 

Άρθρον 1ον

1. Ιδρύεται καλλιτεχνικόν επαγγελματικόν (εργασιακόν) σωματείον ως συλλογικόν όργανον των ανά την Ελληνικήν Επικράτειαν επαγγελματιών εγκατεστημένων μουσικοσυνθετών και στιχουργών μουσικών ασμάτων υπό την επωνυμίαν «ΕΝΩΣΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΣΤΙΧΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» και υπό τoν εν βραχυγραφία διακριτικόν τίτλον «Ε.Μ.Σ.Ε.». Δια τας μετά των αλλοδαπών νομικών ή φυσικών προσώπων σχέσεις η επωνυμία θα αναφέρηται και θα αναγράφηται εις τα πάσης φύσεως έντυπα και έγγραφα εν πιστή μεταφορά.

2. Έδρα του Σωματείου ορίζεται η πόλις των Αθηνών.

Άρθρον 2ον

Σκοποί του Σωματείου είναι: η δια της οργανώσεως και του συντονισμού της προσπαθείας των μελών του ανύψωσις της επαγγελματικής και καλλιτεχνικής αυτών στάθμης, η προάσπισις των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων και η βελτίωσις των όρων της εξασκήσεως του επαγγέλματος αυτών. Ωσαύτως η εντός του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου προάσπισις των καλλιτεχνικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών αυτού ενώπιον των αρμοδίων πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων.

Άρθρον 3ον

Την επίτευξιν των ανωτέρω σκοπών το Σωματείον θέλει επιδιώξει:

α. Δια της μελέτης και ερεύνης παντός ζητήματος αφορώντος εις την επαγγελματικήν προαγωγήν και εξέλιξιν, ως και της υποδείξεως των ενδεικνυομένων λύσεων και της πραγματώσεως αυτών.

β. Δια της δημιουργίας στενού μεταξύ των μελών του Σωματείου δεσμού αλληλεγγύης, της τηρήσεως της επαγγελματικής δεοντολογίας και καλλιτεχνικής συνειδήσεως και της αναπτύξεως σχέσεων και συνεργασίας μετ’ ευλόγου σκοπού και μορφής επαγγελματικών και καλλιτεχνικών οργανώσεων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

γ. Δια της ερεύνης και παρακολουθήσεως της αγοράς επί θεμάτων αναφερόντων εις την άσκησιν του επαγγέλματος των μελών αυτού και ιδίως της προσφοράς και ζητήσεως των υπηρεσιών αυτών.

δ. Δια της εκδόσεως μουσικών βιβλίων ή τοιούτων αναφερομένων εις την δημοτικήν, λαϊκήν, ελαφρά και κλασσικήν μουσικήν ή την μουσικήν παράδοσιν της χώρας, της εκδόσεως περιοδικών και δημοσιεύσεως μελετών, είτε εις ίδιου του Σωματείου δελτίον ή περιοδικόν, είτε εις άλλο συναφούς ύλης.

ε. Δια της αποκτήσεως παρά του Σωματείου στέγης προς εγκατάστασιν των γραφείων και του εντευκτηρίου του και των συσταθησομένων βιβλιοθήκης, δισκοθήκης και μαγνητο-ταινιοθήκης.

στ. Δια της δημιουργίας στενής επαφής μετά πάσης επιχειρήσεως και οργανώσεως είτε σχετιζομένης με τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών είτε εξυπηρετούσης την καλλιτεχνικήν προαγωγήν της ειδικότητος αυτών.

ζ. Δια της διαπραγματεύσεως και καταρτίσεως μετά των αρμοδίων εργοδοτικών επιχειρήσεων ή οργανώσεων συλλογικών ή άλλων συμβάσεων εργασίας ή έργου.

η. Δια της διοργανώσεως συνεστιάσεων, χορών και συναυλιών εν τη ημεδαπή και αλλοδαπή. Και

θ. Δια της ιδρύσεως συνεταιρισμών, αστικών εταιρειών, ταμείων ή άλλων πάσης φύσεως υπηρεσιών, είτε αυτοτελών είτε εν εξαρτήσει προς το Σωματείον τελουσών, με σκοπόν την παραγωγήν, προμήθειαν και διάθεσιν παντός φορέως ήχου ή ήχου και εικόνος ενσωματούντος έργα των μελών του Σωματείου ή των γενικών ή ειδικών αυτών διαδόχων, κυρίως δε την άσκησιν και διαχείρισιν εν γένει παντός δικαιώματος του τε ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου, όπερ ανήκει εις τα μέλη του Σωματείου ή τους γενικούς ή ειδικούς διαδόχους τούτων και αφορά εις την διά παντός τρόπου ή μέσου εκμετάλλευσιν των έργων αυτών τόσον εν Ελλάδι, όσον και εν τη αλλοδαπή.

Ειδικώτερον, αι ως είρηται άσκησις και διαχείρισις των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας περιλαμβάνουν τον καθορισμόν, την είσπραξιν (και διά της δικαστικής έτι οδού) και την κατανομήν των εις τους δικαιούχους οδειλομένων ποσών διά την υπ’ αυτών χορήγησιν της αδείας των είτε προς αναπαραγωγήν, είτε προς δημοσία εκτέλεσιν είτε προς με αποδέκτην το κοινόν μετάδοσιν των έργων τω παντί τρόπω ή μέσω, νυν γνωστώ ή εφευρεθησομένω.

Εν τω πλαισίω της ρηθείσης ασκήσεως και διαχειρίσεως των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, οι ως άνω συνεταιρισμοί, αστικαί εταιρείαι, ταμεία ή άλλαι πάσης φύσεως υπηρεσίαι δύνανται, ως εικός να ενεργούν πάσας τας προς πραγμάτωσιν του σκοπού των απαιτουμένας νομικάς ή υλικάς πράξεις, αναλαμβάνοντες οιανδήποτε υποχρέωσιν και ασκούντες οιονδήποτε εκ των προδιαληφθέντων δικαιωμάτων, δια της καταρτίσεως και εκτελέσεως οιασδήποτε δικαιοπραξίας και υπογραφής οιουδήποτε δια την τοιαύτην κατάρτισιν και εκτέλεσιν απαιτουμένου εγγράφου.

Ειδικώτερα θέματα αφορώντα εις την ίδρυσιν, οργάνωσιν και λειτουργίαν των ως άνω συνεταιρισμών, αστικών εταιρειών, ταμείων ή άλλων πάσης φύσεως υπηρεσιών δύνανται να καθορίζωνται εν τω Καταστατικώ ή Εσωτερικώ Κανονισμώ αυτών ή και δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ή Επιτροπής μελών τούτου νομίμως προς τούτο εξουσιοδοτηθείσης υπό του Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ

Άρθρον 4ον

1. Τα μέλη του Σωματείου είναι τακτικά, έκτακτα και επίτιμα.

α. Ως τακτικά μέλη εγγράφονται κατά τα εν τω επομένω άρθρω οριζόμενα αδιακρίτως φύλου οι επαγγελματικώς εγκαταστημένοι εν Ελλάδι μουσικοσυνθέται και στιχουργοί μουσικών ασμάτων.

β. Ως έκτακτα μέλη προτείνονται και εγγράφονται δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσωπα συναφούς επαγγέλματος ή απασχολήσεως δηλονότι τραγουδισταί, εκτελεσταί και ενορχηστρωταί.

γ. Ως επίτιμα μέλη εκλέγονται προτάσει του Διοικητικού Συμβουλίου υπό της Γενικής Συνελεύσεως πρόσωπα, παρασχόντα εξαιρετικάς υπηρεσίας εις το Σωματείον, εξυπηρετικάς των σκοπών του, είτε συντελέσαντα αποδεδειγμένως και καθ’ οιονδήποτε τρόπον εις την προαγωγήν της μουσικής διαπαιδαγωγήσεως του λαού και της εν γένει καλλιτεχνίας.

δ. Τα έκτακτα και επίτιμα μέλη δύνανται να μετέχωσιν εις τας Γενικάς Συνελεύσεις, ή εις οιανδήποτε συζήτησιν των συλλογικών οργάνων του Σωματείου, άνευ όμως δικαιώματος ψήφου, πάσαν δε γνώμην αυτών γνωστοποιούν εγγράφως εις το Διοικητικόν Συμβούλιον.

Άρθρον 5ον

1. Δια να εγγραφή τις τακτικόν μέλος του Σωματείου δέον να υποβάλη έγγραφον αίτησιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον, δι ης να αιτείται την εγγραφήν του εις το μητρώον των μελών.

2. Εν τη αιτήσει ταύτη υποχρεωτικώς θ’ αναγράφονται άπαντα τα στοιχεία της ταυτότητος του αιτούντος μετά δηλώσεως τούτου ότι έχει συμπεπληρωμένον το 18ον έτος της ηλικίας του, ότι ασκεί το επάγγελμα του μουσικοσυνθέτου ή του στιχουργού μουσικών ασμάτων, ότι είναι επαγγελματικώς εγκατεστημένος εν Ελλάδι μετ’ ακριβούς διευθύνσεως, ότι υποχρεούται εις την τακτικήν καταβολήν των συνδρομών ή άλλων νομίμων εισφορών και ότι αποδέχεται ανεπιφυλάκτως τας διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τας νομίμους αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον, εφ’ όσον κρίνει βάσιμον την αίτησιν, αποδέχεται ταύτην και δι’ αποφάσεως του εγκρίνει την εγγραφήν του αιτούντος εις το μητρώον των μελών, άλλως απορρίπτει την αίτησιν. Εάν η αίτησις απορριφθή υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται ο αιτών να προσφύγη εις την πρώτην τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν, αποφαινομένη οριστικώς περί της παραδοχής ή μη του αιτούντος ως μέλους του Σωματείου.

4. Μετά την έγκρισιν της εγγραφής του αιτούντος ως μέλους εις το μητρώον των Μελών, υποχρεούται ούτος να καταβάλη εις το ταμείον του Σωματείου το δικαίωμα εγγραφής και τριών (3) τουλάχιστον μηνών μηνιαίας εισφοράς.

Άρθρον 6ον

1. Τα μέλη του Σωματείου καταβάλλουσιν υποχρεωτικώς εις το ταμείον του Σωματείου: α) Εφ’ άπαξ δραχμάς πεντακοσίας (500) δια δικαίωμα εγγραφής, β) Μηνιαίαν εισφοράν εκ δραχμών εκ των (100) καταβαλλομένην ανά τρίμηνον και γ) Τας υπό της Γενικής Συνελεύσεως οριζομένας εκάστοτε υποχρεωτικάς και εκτάκτους εισφοράς των Μελών προς επιτυχίαν των υπό του Σωματείου επιδιωκομένων σκοπών αίτινες, όμως δεν δύνανται να υπερβώσι κατ’ έτος το διπλάσιον της ετησίας εισφοράς.

2. Παν μέλος δικαιούται ν’ αποχωρήση οποτεδήποτε του Σωματείου υποβάλον αίτησιν περί διαγραφής του εκ του μητρώου των μελών, αλλ’ υποχρεούται να καταβάλλη τας τυχόν καθυστερουμένας μηνιαίας ή άλλας εκτάκτους εισφοράς του μέχρι της ημέρας της διαγραφής του, ουδέν δε δικαίωμα έχει επί της περιουσίας του Σωματείου.

3. Μέλη τα οποία καθυστερούν την καταβολήν της μηνιαίας εισφοράς των, δεν δικαιούνται να ψηφίσουν κατά τας συνελεύσεις.

4. Μέλη καθυστερούντα την καταβολήν της μηνιαίας εισφοράς των επί έτος και πλέον διαγράφονται δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, δυναμένου να επανεγγράψη τούτο άμα τη καταβολή των καθυστερουμένων εισφορών.

Άρθρον 7ον

1. Παν μέλος, το οποίον αντιδρά εις τας επιδιώξεις και τους σκοπούς του Σωματείου ή παρεμβάλλει προσκόμματα εις την εκτέλεσιν αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως ή η διαγωγή του είναι ασυμβίβαστος με την αξιοπρέπειαν και τα συμφέροντα του Σωματείου, υπέχει πειθαρχικήν ευθύνην και υπόκειται εις πειθαρχικάς κυρώσεις κατά τα κατωτέρω οριζόμενα επιβαλλομένας υπό του Δ.Σ.

Πειθαρχικαί ποιναί είναι:

α. Πρόστιμον μέχρι δραχμών χιλίων (1000) δι’ απλούν πειθαρχικόν παράπτωμα.

β. Προσωρινή αποβολή μέχρις ενός έτους, εάν συντρέχουν επιβαρυντικαί περιπτώσεις. Αμφότεροι αι ως άνω πειθαρχικαί ποιναί επιβάλλονται ανεκκλήτως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και

γ. Οριστική αποβολή επιβαλλομένη συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 88 του Α.Κ.

3. Εις απάσας τας άνω περιπτώσεις το πειθαρχικώς διωκόμενον μέλος δέον να καλήται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εις απολογίαν εντός τασσομένης ευλόγου προθεσμίας. Εάν δεν υποβληθή απολογία το Διοικητικό Συμβούλιον αποφαίνεται και άνευ αυτής. Εις την περίπτωσιν της οριστικής αποβολής δύναται να ασκηθή η κατά το άρθρον 38 του Α.Κ. προσφυγή.

4. Την πειθαρχικήν εξουσίαν επί των μελών του Δ.Σ. ασκεί η Γενική Συνέλευσις.

Άρθρον 8ον

1. Τα μέλη άτινα συμμορφούνται προς τας διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τους ειδικούς κανονισμούς και τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, δικαιούνται να λαμβάνωσι μέρος εις τας Γενικάς Συνελεύσεις, να ελέγχωσι κατά ταύτας τας πράξεις της Διοικήσεως, να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής και να ψηφίζουν εις τας συνελεύσεις επί παντός τιθεμένου προς ψήφισιν ζητήματος, αφορώντος τους σκοπούς του Σωματείου, δικαιούνται δε ωσαύτως να απολαμβάνωσι πάσης ωφελείας και εξυπηρετήσεως νομίμως επιδιωκομένης υπό του Σωματείου.

2. Ίνα εκλεγώσιν όμως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δέον να έχουσι συμπληρώσει το 21ον έτος της ηλικίας των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Άρθρον 9ον

1. Το Σωματείον διοικείται υπό ενδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, εκλεγομένου υπό της Γενικής Συνελεύσεως επί τούτω καλουμένης διά μυστικής διά ψηφοδελτίου ψηφοφορίας. Το ούτω εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιον, συνερχόμενον εις συνεδρίασιν, επιμελεία του πλειοψηφίσαντος συμβούλου εντός 15 ημερών από της εκλογής του, εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρον, Αντιπρόεδρον, Γενικόν Γραμματέα και Ταμίαν του Σωματείου. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής αρχομένη την 1ην Μαρτίου και λήγουσα την 28ην Φεβρουαρίου του διετούς χρονικού διαστήματος της θητείας.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα έναντι του Σωματείου δια τας εξ αμελείας ή παραδρομής ζημίας του Σωματείου, δύνανται δε να ανακληθώσιν υπό της Γενικής Συνελεύσεως δι’ αποφάσεως λαμβανομένης κατ’ απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων μελών, δια την ανάκλησιν όμως του Προέδρου απαιτείται η πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται

α. Να τηρή τα εν τω άρθρω 10 του Π.Δ. 890/1971 αναφερόμενα βιβλία άτινα προ πάσης χρήσεως δέον να θεωρηθούν υπό της εποπτευούσης αρχής.

β. Εις ενημέρωσιν της εποπτευούσης αρχής συμφώνως τω άρθρω 28 του Π.Δ. 793/1971 και υποβολήν αυτή των δια του άρθρου τούτου οριζομένων στοιχείων και

γ. Εις υποβολήν των στοιχείων αριθμητικής δυνάμεως του Συλλόγου, ως ταύτα ορίζονται εις το άρθρον 10 του Π.Δ. 890/71.

Άρθρον 10ον

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει τακτικώς

κάθε δύο μήνες ,κατόπιν προσκλήσεως υπογεγραμμένης υπό του Προέδρου και Γενικού Γραμματέως, αναγραφούσης τα θέματα της ημερησίας διατάξεως,

εκτάκτως δε όποτε παραστή ανάγκη, ή αν το ζητήσωσι τρεις τουλάχιστον σύμβουλοι δι’αιτήσεως, εν η αναγράφονται άπαντα τα προς συζήτησιν θέματα.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία, εφ’ όσον κατά την συνεδρίασιν παρίστανται έξη (6) το μέγιστον μέλη

2. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων, εν ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρον 11ον

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί υπευθύνως το Σωματείον βάσει των νόμων και του καταστατικού και αποφασίζει επί παντός θέματος αφορώντος την εκπλήρωσιν των επιδιωκομένων σκοπών, διαχειρίζεται την περιουσίαν του Σωματείου, λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα δια την αντιμετώπισιν και λύσιν των διαφόρων ζητημάτων των αφορώντων το Σωματείον, διορίζει μετ’ έγκρισιν της Γενικής Συνελεύσεως το αναγκαίον υπαλληλικόν προσωπικόν καθορίζον άμα και την αντιμισθίαν αυτού, ήτις υποχρεωτικώς αναγράφεται εις τον αρμοδίως καταρτιζόμενον και εγκρινόμενον προϋπολογισμόν, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, εφαρμόζει το καταστατικόν και αποφασίζει εγκύρως περί της συμμετοχής του Σωματείου εις ανωτέραν ή ανωτάτην συνδικαλιστικήν οργάνωσιν.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως υποβάλη εις την εποπτεύουσαν αρχήν άπαντα τα εις το άρθρον 28 του Π.Δ. 793/1971 περί «Σωματείων και Ενώσεων» οριζόμενα στοιχεία εντός των τασσομένων προθεσμιών. Ο ισολογισμός και απολογισμός εκάστου έτους υποβάλλεται υποχρεωτικώς προς έγκρισιν εντός τριμήνου από της λήξεως του οικονομικού έτους.

Άρθρον 12ον

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζον αδικαιολογήτως πλέον των τριών κατά σειράν συνεδριάσεων, ή καθυστερόν την καταβολήν των εισφορών του πλέον των τριών μηνών, αντικαθίσταται μερίμνη του Προέδρου υπό του κατά σειράν επιλαχόντος συμβούλου. Τοιαύτη αντικατάστασις δύναται να γίνη δια τρεις το πολύ συμβούλους.

2. Η αντικατάστασις του Προέδρου γίνεται πάντοτε δι’ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Εν περιπτώσει παραιτήσεως μέλους τινός του Διοικητικού Συμβουλίου, καλείται προς αναπλήρωσιν μερίμνη του Προέδρου, ο κατά σειράν επιλαχών σύμβουλος,και αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, καλείται ο αναπληρωματικός ο εκλεγείς κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να ληφθεί στην πρώτη επόμενη συνεδρίασή του, αλλιώς (εάν παραβλεφθεί) κατόπιν αποφάσεως της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Άρθρον 13ον

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σωματείον ενώπιον των δικαστηρίων και όλων εν γένει των Κρατικών Αρχών απάσης αυτού τας σχέσεις και διαφοράς συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των γενικών Συνελεύσεων, δίδει τον λόγον εις τους ζητούντας τουτον εν κατά σειράν και αφαιρεί τούτον από τους εκτρεπόμενους, κηρύσσει την έναρξιν και λήξιν των συζητήσεων και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, θέτει τα ζητήματα εις ψηφοφορίαν, δύναται να διακόψη ή διαλύση οιανδήποτε συνέλευσιν ή συνεδρίασιν η οποία είναι θορυβώδης και απειλούνται προστριβαί και αντεγκλήσεις, εκτελεί τας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει μετά του Γενικού Γραμματέως πάντα τα εν γένει έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής, ως και τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

2. Τον Πρόεδρον, απόντα ή κωλυόμενον, αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, εν κωλύματι δε και τούτου, ο πρεσβύτερος των συμβούλων.

Άρθρον 14ον

1. Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείον, φυλάττει τα αρχεία και την σφραγίδα του Σωματείου, τηρεί τα λογιστικά βιβλία της διαχειρίσεως, ως και το μητρώον των μελών. Υποβάλλει κατά τριμηνίαν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον λεπτομερή κατάστασιν των καθυστερούντων τας εισφοράς των μελών, συντάσσει και υπογράφει μετά του Προέδρου τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα εντάλματα πληρωμής και πάντα τα έγγραφα του Σωματείου και καταρτίζει μετά του Προέδρου την ημερησίαν διάταξιν πάσης συνεδριάσεως.

2. Τον Γενικόν Γραμματέαν, απόντα ή κωλυόμενον, αναπληροί εις των συμβούλων, οριζόμενος δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ο ειδικός Γραμματεύς διοριζόμενος δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εν περιπτώσει καθ’ήν ο Γενικός Γραμματεύς δεν δύναται να επαρκέση δια την διεξαγωγήν των εργασιών του Σωματείου.

Ο Ειδικός Γραμματεύς είναι έμμισθος υπάλληλος του Σωματείου, αι αποδοχαί του δε καθορίζονται δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρινομένης υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Ο ειδικός Γραμματεύς καθαρογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως, άτινα προσυπογράφει, τηρεί υπευθύνως πάντα εν γένει τα βιβλία του Σωματείου, λογιστικά και διοικητικά και εν γένει διεξάγει την αλληλογραφία του Σωματείου , φυλάσσει τη σφραγίδα αυτού, τα αρχεία και τα λογιστικά βιβλία του σωματείου και υπογράφει με τον πρόεδρο όλα τα έγγραφα, εντολές κλπ. του σωματείου, εφόσον δεν έχει ορισθεί από το Διοικητικόν Συμβούλιον διαφορετικά.

Άρθρον 15ον

1. Ο Ταμίας, πραγματοποιών πάσαν είσπραξιν, εκδίδει τα κατά νόμον παραστατικά, ενεργεί δε πάσαν πληρωμήν ποσού υπερβαίνοντος μεν τας 50.000 δραχμάς βάσει ενταλμάτων εκδιδομένων μετ’ έγκρισιν της σχετικής δαπάνης παρά του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφει υπό του Προέδρου και Γενικού Γραμματέως τούτου, μη δε υπερβαίνοντας τας 50.000 δραχμάς κατά τα δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενα.

2. Ο Ταμίας, υπόλογος ων διά την κατά νόμον τακτικήν ενάσκησιν των εις αυτόν ανατεθειμένων καθηκόντων, υπέχει ποινικήν και αστικήν ευθύνην δια πάσαν απώλειαν χρημάτων ή αντικανονικήν πληρωμήν. Καταθέτει παν παρά του Σωματείου εισπραττόμενον ποσόν εις λογαριασμόν ή λογαριασμούς παρά μία ή πλείονες Τραπέζαις, αίτινες υποδεικνύονται δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούμενος να κρατή εις χείρας το ποσόν ουχί ανώτερον των 20.000 δραχμών προς αντιμετώπισιν των τρεχουσών δαπανών του Σωματείου. Η ανάληψις ποσών μεγαλυτέρων του των 50.000 δραχμών εκ των εις τραπεζικόν λογαριασμόν κατατεθειμένων ενεργείται υπό του ταμίου ή ετέρου προσώπου ως πληρεξουσίου τούτου ενεργούντος, κατόπιν ειδικής εγκρίσεως και εξουσιοδοτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίον ταμείου και φυλάσσει εις ιδιαιτέρους φακέλλους πάντα τα δικαιολογητικά πληρωμής. Εις την αρχήν του μηνός υποβάλλει προς το Διοικητικόν Συμβούλιον συνοπτικήν κατάστασιν των εσόδων και εξόδων του προηγουμένου μηνός, εις το τέλος δε του έτους τον απολογισμόν της διαχειρίσεως βάσει του οποίου το Διοικητικόν Συμβούλιον συντάσσει και εγκρίνει τον ετήσιον ισολογισμόν της περιουσίας του Σωματείου.

3. Ειδικώτερον, προκειμένου περί εισπράξεων και πληρωμών διενεργουμένων υπό των εν άρθρω (3θ) του Καταστατικού προβλεπομένων συνεταιρισμών, αστικών εταιρειών, ταμείων ή άλλων πάσης φύσεως υπηρεσιών, και δη της Εισπράξεως και Διαχειρίσεως Δικαιωμάτων Μελών τοιαύτης, αύται λαμβάνουν χώραν ως ορίζει η σχετική απόφασις του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτις λαμβάνεται εν όψει των εκάστοτε συνθηκών και αναγκών, δια την πλέον εύρυθμον και σύννομον λειτουργίαν των, των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου μη εφαρμοζομένων επί των ως άνω εισπράξεων και πληρωμών.

4. Εάν ο Ταμίας δεν συμμορφούται με το παρόν άρθρον και δεν εκτελεί τα δια τούτου οριζόμενα, κηρύσσεται έκπτωτος δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και αντικαθίσταται εντός οκτώ (8) ημερών.

Άρθρον 16ον

Ο Αντιπρόεδρος αναπληροί τον απόντα ή κωλυόμενον Πρόεδρον εις πάντα εν γένει τα καθήκοντα και δικαιώματα αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄

ΓΕΝΙΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρον 17ον

1. Αι Γενικαί Συνελεύσεις των μελών του Σωματείου είναι τακτικαί και έκτακτοι. Τακτικαί γίνονται δις του έτους, μία κατά Ιανουάριον και μία κατά Σεπτέμβριον, έκτακτοι δε οσάκις το Διοικητικόν Συμβούλιον ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίον ή ήθελε ζητήση τούτο το έν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον των ταμειακώς εν τάξει μελών, δι’ εγγράφου αιτήσεως προς το Διοικητικόν Συμβούλιον εν ή να αναγράφηται και το προς συζήτησιν θέμα.

Ο Πρόεδρος υποχρεούται εν τη περιπτώσει τούτη να καλέση την Γενικήν Συνέλευσιν εντός (10) το πολύ ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

2. Αι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται κατ’ απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων και είναι άκυροι, αν δεν παρέστησαν κατ’ αυτάς το εν τρίτον τουλάχιστον του όλου αριθμού των τακτικών και ταμειακώς εν τάξει μελών. Μη γενομένης απαρτίας κατά την πρώτην συνέλευσιν, καλείται νέα τοιαύτη μετά παρέλευσιν τριών το ολιγώτερον και δέκα το πολύ ημερών με τα αυτά θέματα. Η απαρτία της συνελεύσεως τούτης δεν δύναται να είναι κάτω του ενός τετάρτου (1/4) του όλου αριθμού των τακτικών και ταμειακώς εν τάξει μελών. Εάν δεν ήθελεν ευρεθή εν απαρτία και η δευτέρα αύτη συνέλευσις, καλείται τρίτη εντός οκτώ (8) το πολύ ημερών, ης η απαρτία δέον να είναι το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του αυτού αριθμού μελών. Η απαρτία όμως αύτη δεν δύναται να είναι μικροτέρα του αριθμού των τριάκοντα (30) μελών εφ’ όσον το Σωματείον έχει μέλη ολιγώτερα των 100 και πλείονα των εξήκοντα. Εάν δεν ήθελεν εν απαρτία και η τρίτη αύτη Συνέλευσις, δεν δύναται να κληθή επί του αυτού θέματος προ της παρελεύσεως μηνός νέα συνέλευσις, ήτις τότε θεωρείται ως πρώτη.

3. Προς λήψιν όμως αποφάσεως περί τροποποιήσεως του καταστατικού ή περί διαλύσεως του Σωματείου, απαιτείται η περιουσία του ημίσεως τουλάχιστον των μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Άρθρον 18ον

1. Αι προσκλήσεις δια την Γενικήν Συνέλευσιν γίνονται υπό του Προέδρου, υπογράφοντοι δε και υπό του Γενικού Γραμματέως μερίμνη του οποίου αποστέλλονται ταχυδρομικώς προς ένα έκαστον των εγγεγραμμένων μελών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της δια την συνέλευσιν ημέρες συνεδριάσεως.

2. Η πρόσκλησις αναγράφει λεπτομερώς τον τόπον και χρόνον της συνεδριάσεως και τα συζητητέα θέματα.

3. Η πρόσκλησις τοιχοκολλάται και εις τα γραφεία του Σωματείου και ως εκ περισσού δε δύναται να δημοσιευθή και εις μίαν εφημερίδα της έδρας του Σωματείου.

Άρθρον 19ον

Κατά την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν του μηνός Ιανουαρίου λογοδοτεί το Διοικητικόν Συμβούλιον δια του Προέδρου επί των πεπραγμένων του προηγουμένου έτους, αναγιγνώσκεται ο απολογισμός και ο ισολογισμός της ταμειακής διαχειρίσεως ως και η επί του ελέγχου της διαχειρίσεως έκθεσις της ελεγκτικής επιτροπής, μεθ’ η συνέλευσις αποφαίνεται περί εγκρίσεως ή μη της διαχειρίσεως. Κατά την Γενικήν Συνέλευσιν εγκρίνεται και ο προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων του αρχομένου έτους, ον υποχρεωτικώς καταρτίζει το Διοικητικόν Συμβούλιον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ

Άρθρον 20ον

1. Κατά την πρώτην Γενικήν Συνέλευσιν του μηνός Ιανουαρίου καθ’ εκάστην διετίαν, ενεργούνται αρχαιρεσίαι προς ανάδειξιν ενδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και τριμελούς ελεγκτικής Επιτροπής, ης η θητεία είναι η αυτή με την του Διοικητικού Συμβουλίου. Δικαιώματα του εκλέγεσθαι έχουσι μόνον τα τακτικά μέλη, τα οποία έχουσι συμπληρώσει το 21ον έτος της ηλικίας των, είναι πολίται Έλληνες και είναι ταμειακώς εν τάξει. Δικαίωμα δε του εκλέγειν έχουσιν άπαντα τα ταμειακώς εν τάξει μέλη. Πληρωμαί καθυστερουμένων εισφορών δύνανται να γίνουν και κατά την ημέραν των αρχαιρεσιών προ της ψηφοφορίας.

2. Οι υποψήφιοι δια το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, και της Εφορευτικής Επιτροπής υποβάλλουν εγγράφους αιτήσεις αίτινες υποχρεωτικώς συνοδεύονται δια δηλώσεώς των συμφώνως τω άρθρω 31 του Ν.Δ. 890/1971 προς το Διοικητικόν Συμβούλιον μέχρι της προηγουμένης της συνελεύσεως ημέρας, ο δε Πρόεδρος ανακοινοί τα ονόματα των αιτούντων εις την Γενικήν Συνέλευσιν, αναρτά δε πίνακα των υποψηφίων εις την αίθουσαν της συνεδριάσεως προ της ενάρξεως της ψηφοφορίας, κεχωρισμένως δια το Διοικητικόν Συμβούλιο και την Ελεγκτικήν Επιτροπήν.

3. Εν περιπτώσει καθ’ ην δεν υποβληθούν κατά τα ανωτέρω αιτήσεις υποψηφίων έκαστος εκλογεύς ψηφίζει ελευθέρως τους κατά την κρίσιν του καταλλήλους δια τα αξιώματα των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

4. Επιτυχόντες θεωρούνται οι λαβόντας τας πλείονας ψήφους, εν ισοψηφία δε ενεργείται κλήρωσις υπό της κατά τα κατωτέρω Εφορευτικής Επιτροπής. Εκ τούτων θεωρούνται εκλεγέντες ως τακτικά μέλη δια μεν το Διοικητικόν Συμβούλιον οι ένδεκα (11) πρώτοι κατά σειράν, δια δε την Ελεγκτικήν Επιτροπήν οι τρεις (3) πρώτοι κατά σειράν πάντες δε οι λοιποί θεωρούνται επιλαχόντες.

5. Αι αρχαιρεσίαι ενεργούνται ενώπιον τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής αποτελουμένης εκ του υποχρεωτικώς παρισταμένου Πρωτοδίκου και δύο μελών, εκλεγομένης υπό της Γενικής Συνελεύσεως, δια μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας, διεξάγονται δε ως ακολούθως:

α. Η Εφορευτική Επιτροπή προεδρευομένη κατά τ’ ανωτέρω υποχρεωτικώς υπό του παρισταμένου Πρωτοδίκου αναλαμβάνουσα τα καθήκοντα της τοποθετεί επί τραπέζης την ψηφοδόχον, ήτις σφραγίζεται δι’ ισπανικού κηρού. Καθ’ ο διανέμει εις άπαντα τα παριστάμενα μέλη τα έχοντα δικαίωμα ψήφου ανά εν ψηφοδέλτιον λευκόν ή έντυπον και προσκαλεί τους εκλογείς όπως ψηφίσουν, υποδεικνύουσα άμα ή επεξηγούσα τον τρόπον ψηφοφορίας.

β. Έκαστος εκλογεύς προσερχόμενος, μετά την εξακρίβωσιν της ταυτότητός του και εκ του μητρώου των μελών γενομένου ελέγχου περί του αν έχη ή ου το δικαίωμα ψήφου, ρίπτει το ψηφοδέλτιον του εις την ψηφοδόχον, αφ’ ου προηγουμένως αναγραφή εις τον επί τούτω τηρούμενον ονομαστικόν πίνακα των ψηφισάντων, το ονοματεπώνυμόν του και ο αριθμός μητρώου. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας απάντων των παρισταμένων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, προβαίνει εις την διαλογήν των ψήφων, τηρούσα προς τούτο πίνακα διαλογής.

γ. Μετά το αποτέλεσμα της διαλογής ανακηρρύσει τους επιτυχόντας κατά σειράν επιτυχίας, τόσον δια το Διοικητικόν Συμβούλιον όσον και δια την Ελεγκτικήν Επιτροπήν, καθορίζουσα άμα και την σειράν των επιλαχόντων, αναλόγως του αριθμού των ψήφων, ας έλαβεν έκαστος.

6. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικόν περί της εκλογής των ψήφων και ανακηρύξεως των επιτυχόντων τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής και καθορισμού της σειράς των επιλαχόντων, όπερ υπογράφεται υπό των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής και του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και είτα παραδίδεται μεθ’ όλων των σχετικών της διεξαχθείσης εκλογής εις τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου, επί αποδείξει παραλαβής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρον 21ον

1. Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται εις τριμελή εκ των μελών του Σωματείου Ελεγκτικήν Επιτροπήν, εκλεγομένην, ως ανωτέρω υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Η Ελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τας πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ταμίου, ιδία δε επιβλέπει αν αύται συμφωνούν με τας διατάξεις του Νόμου, του καταστατικού και τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Δικαιούται να εξετάζη τα έγγραφα και τα βιβλία του Σωματείου και να ζητά οποτεδήποτε την επίδειξιν του περιεχομένου του ταμείου. Συντάσσει έκθεσιν περί της διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλει ταύτην δια του Διοικητικού Συμβουλίου εις την Γενικήν Συνέλευσιν. Η Ελεγκτική Επιτροπή κατά την πρώτην μετά την εκλογήν αυτής συνεδρίασιν εκλέγει τον Πρόεδρον αυτής, όστις και διευθύνει τας εργασίας της.

3. Η Ελεγκτική Επιτροπή τηρεί βιβλίον πρακτικών, εις ο καταχωρούνται τα πρακτικά και αι αποφάσεις αυτής επί των διενεργουμένων ελέγχων, ως και αι υπ’ αυτής συντασσόμεναι σχετικαί εκθέσεις προς την Γενικήν Συνέλευσιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρον 22ον

1. Τακτικοί πόροι του Σωματείου είναι οι εις το άρθρον 6ον του παρόντος υπό στοιχεία α. και β. οριζόμενοι, ήτοι το δικαίωμα εγγραφής και αι μηνιαίαι εισφοραί των μελών, έκτακτοι δε πόροι είναι αι υπό της Γενικής Συνελεύσεως επιβαλλόμεναι τυχόν έκτακτοι εισφοραί, οι τόκοι των κεφαλαίων, δωρεαί, κληροδοτήματα και κληροδοσίαι και παν έτερον νόμιμον έσοδον.

2. Δι’ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δύναται να αυξομοιούνται οι κατά τα ως άνω τακτικοί πόροι. Άρθρον 23ον

Διαχειριστικόν έτος

Το διαχειριστικόν έτος άρχεται την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Ο προϋπολογισμός, ο ισολογισμός και ο απολογισμός συντάσσονται δι’ έκαστον ετήσιον χρονικόν διάστημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄

ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρον 24ον

1. Το Σωματείον δεν διαλύεται ει μη μόνον εάν παραμείνωσιν ολιγώτερα των δέκα (10) μελών ή εάν συντρέχωσιν οι οριζόμενοι λόγοι υπό των σχετικών διατάξεων του Αστικού Κώδικος και του Νόμου.

Εν πάση περιπτώσει δια την διάλυσιν του Σωματείου απαιτείται η παρουσία εν τη Γενική Συνελεύσι του ημίσεως τουλάχιστον των τακτικών και ταμειακώς εν τάξει μελών, η δι’ απόφασις λαμβάνεται δια πλειοψηφίας των 3/4 των παρόντων.

2. Διαλυομένου οπωσδήποτε του Σωματείου ενεργείται εκκαθάρισις συμφώνως προς τας σχετικάς διατάξεις του Αστικού Κώδικος εν συνδυασμώ και προς τας διατάξεις του υπ’ αριθμ.795/1971 Ν.Δ. «Περί Σωματείων και Ενώσεων» μετά το πέρας δε της εκκαθαρίσεως, η τυχόν απομένουσα περιουσία εις χρήματα, χρεώγραφα, κινητά ή ακίνητα περιέρχεται εις τον Πανελλήνιον Μουσικόν Σύλλογον, το δε αρχείον του παραδίδεται εις τον Γραμματέα του αυτού ως άνω Συλλόγου.

Άρθρον 25ον

Αποζημίωσις δι’ ημεραργίας ή κατά μήνα χορηγείται εις τον Πρόεδρον, τον Γενικόν Γραμματέα και τον Ταμίαν ως και εις έτερα μέλη της Διοικήσεως οσάκις παρίσταται ανάγκη, δι’ αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, του ύψους αυτών καθοριζομένου δια του προϋπολογισμού του εγκρινομένου δι’ αποφάσεως ως της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 26ον

1. Το Σωματείον έχει σφραγίδα κυκλικήν φέρουσαν επί της περιφερείας της κυκλικώς την επωνυμίαν του Σωματείου εις το μέσον δε σύμπλεγμα των αρχικών γραμμάτων της επωνυμίας αυτού.

2. Το Σωματείον εορτάζει την 30ην Ιανουαρίου εορτήν των Τριών Ιεραρχών.

Άρθρον 27ον

Το Διοικητικόν Συμβούλιον δικαιούται να συντάξη εφ’ όσον κρίνει τούτο αναγκαίον εσωτερικόν κανονισμόν, δι ου θα καθορίζωνται λεπτομερέστερον τα δικαιώματα και αι υποχρεώσεις των μελών ως και ο τρόπος διεξαγωγής των εργασιών του Σωματείου μέχρι της συντάξεως, εγκρίσεως και ισχύος του εν λόγω εσωτερικού κανονισμού, θα εφαρμόζονται αι διατάξεις του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄

ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρον 28ον

Παν ότι δεν προβλέπεται υπό του παρόντος Καταστατικού και του συνταχθησομένου εσωτερικού κανονισμού, ρυθμίζεται υπό του Ν.Δ. 795/1971 «Περί Σωματείων και Ενώσεων» του Ν.Δ. 890/1971 «Περί Επαγγελματικών Σωματείων και Ενώσεων» και των σχετικών διατάξεων του Αστικού Κώδικος και του Εισαγ. αυτού Νόμου.

Άρθρον 29ον

Νεωτέρα τροποποίησις ή συμπλήρωσις του παρόντος Καταστατικού επιτρέπεται μόνον μετά διετίαν από της εγκρίσεως αυτού συμφώνως προς τους ορισμούς του Νόμου.

Άρθρον 30ον

Το παρόν Καταστατικόν περιέχον απάσας τας γενομένας τροποποιήσεις του υφισταμένου και εγκεκριμένου δια της υπ’ αριθμ. 1162/25/6/71 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών τας εγκριθείσας υπό της σήμερον συνελθούσης Συνελεύσεως σύγκειται εξ άρθρων τριάκοντα (30) και έχον επιλέξει ως ανωτέρω κωδικοποιείται εις ενιαίον κείμενον, εν Αθήναις και εν της οδού Παρνασσού 2 γραφείοις του Σωματείου και υπογράφεται ως έπεται.

 Ο Πρόεδρος                          Ο Γεν. Γραμματεύς